Начало От региона Новини ПЪРВА КОПКА на Нов МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР в Кюстендил
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ПЪРВА КОПКА на Нов МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР в Кюстендил

На 10.06.2024 г. /понеделник/ от 11.30 часа на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Марин Дринов“№ 7, УПИ I – „Пионерски дом“ ще се проведе официална церемония „Първа копка“  на обект „Младежки център“ по проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“, Договор № BG-RRP-1.008-0006-C01,  Национален план за възстановяване и устойчивост, стълб 1 „Иновативна България” компонент 1 „Образование и умения”, Инвестиция 4: „Младежки центрове”.
Основната цел на проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“ е изграждане на подходяща инфраструктура и осигуряване на ефективно функциониране на мултифункционален Младежки център в град Кюстендил, ул. „Марин Дринов“№ 7, УПИ I – „Пионерски дом“, който да предоставя цялостни услуги за младите хора в община Кюстендил, предоставяйки разнообразни дейности (включително международни) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години.

Специфичните цели на проекта са:
1. Подкрепа на формирането, развитието и реализацията на учениците и младите хора чрез изграждането на мултифункционален младежки център, който да осигури съвременна материална база и да прилага иновативни подходи за развиване на компетенции и умения за успешна реализация на пазара на труда;
2. Разработване на конкретни дейности и политики, насочени към младите хора в посока повишаване на цифровите умения, развитие на предприемаческата грамотност, на общата и финансовата грамотност, развиване на специфични меки умения, които подпомагат социалното включване и пригодността за заетост;
3. Поддържане на интереса на учениците и младите хора към образованието и придобиването на нови умения, участие в съвместни инициативи и споделяне на общи ценности с техни връстници, вкл. участие в национални и международни инициативи.
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 02.02.2024 г. - 30.06.2026 г.
СТОЙНОСТ: 4 262 175.29 лв.
/предоставеното финансиране е чрез Плана за възстановяване и устойчивост - 3 729 022,76 лева и национално съфинансиране - 533 152,53 лева/

 

 
Партньори