Начало От региона Новини Приеха бюджета на Община Кюстендил за 2023г
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Приеха бюджета на Община Кюстендил за 2023г

На сесията на ОБС-Кюстендил бяха връчени плакети за "Почетен гражданин",приеха се декларации и др.
Заседанието на Общински съвет Кюстендил започна с връчване на плакети на удостоени със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил“- за арх.Чавдар Георгиев сега зам. министър в МК и на Веселин Лучански.
Веднага след това бяха гласувани две декларации против провеждането на процедури по издаване на разрешения за търсене, проучване и добив на метални полезни изкопаеми и сключване на договори за концесия за добив на полезни изкопаеми на територията на община Кюстендил, и против публикувания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, предложен от Министерство на енергетиката на 27.07.2023 г., целящ драстично увеличаване цената на електроенергията за битови абонати от 1 януари 2024 г.
Съветниците приеха проекта на бюджет на Община Кюстендил за 2023 година , като през настоящата година се очаква Община Кюстендил да разполага с постъпления общо в размер на 90 800 00лв, собствените приходи на общината са в размер на 23 187 258 лева.
На сесията съветниците одобриха изпълнението на приходите и разходите ,сметките за средства от ЕС на Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг за полугодието на 2023.
Одобрен беше  годишен отчет на действащ концесионен договор за предоставяне на концесия за услуга, за отчетният период 2022 година.
Беше определен размерът на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Кюстендил в рамките на действащата нормативна уредба. Предложеното актуализиране на възнагражденията е във връзка с ръста на средствата -съгл.чл.51 от Закона за Държавния  бюджет на Република България за 2023,  средното  увеличение на брутното възнаграждение на кметовете на кметства е около 200 лева.
Общинския съветник от БСП за България Атанас Гергинов предложи заплата на кмета на село Раждавица да бъде увеличена с 200 лева от 1060 да стане 1265, съветниците отказаха повишението.
Гласувано беше предложението,  относно сключване на партньорско  споразумение и споразумение за съвместно възлагане по реда на чл. 8 от  ЗОП за Кандидатстване с проектно предложение по Процедура BG-RRP- „Екологосъобразна мобилност“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.
Гласувани бяха 1800 лева финансова помощ  за ремонт на  храм „Успение Богородично“ в село. Раждавица, общ. Кюстендил, както и предоставяне на  финансова
помощ за Двадесет и третият международен пленер „Св. Лука“-в размер на 9000 лева.
Одобрено беше  финансирането на Футболен  клуб „Велбъжд“ – Кюстендил в размер на 47 000 лева.
С решение на ОБС Кюстендил създават специализирана социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в с. Лозно, община Кюстендил, като делегирана от държавата дейност и създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, държавно делегирана дейност, като и създаване на специализирана социална услуга „Център за работа с деца на улицата“ в гр. Кюстендил, кв.„Герена“, ул. Кокиче № 16, като делегирана от държавата дейност.

 
Партньори