Начало От ЕС Образование ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА „ЕРАЗЪМ+“
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА „ЕРАЗЪМ+“

НАД 4 МИЛИОНА ДУШИ ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ЕС

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ УМЕНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ШАНСОВЕТЕ

ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА

На 19.11.2013 г. Европейският парламент даде одобрението си за „Еразъм+“ — новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще стартира през януари 2014 г.
Целта на програмата е да се подобрят уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта. Продължителността е седем години, като предвиденият бюджет възлиза на 14,7 милиарда евро, което е с 40 % повече от сегашния размер на средствата.
Над 4 милиона души ще получат подпомагане, благодарение на което да се обучават и работят, включително като доброволци, в чужбина: 2 милиона студенти в системата на висшето образование, 650 000 учащи се в системата на професионалното образование и чиракуващи, както и над 500 000 души, които отиват в чужбина по линия на младежки програми за обмен или като доброволци. Сред тях ще са и български студенти, 41 000 от които се възползваха от програмата в периода 2007 – 2013 г.
Студентите, които планират да завършат пълна магистърска степен в чужбина и за които рядко се отпускат национални стипендии и заеми, ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, която ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд.
Чрез „Еразъм+“ също така ще се предостави финансиране за работещите в системите на образованието и обучението, за специалисти, работещи с младежи, както и за партньорства между университети, колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.
Програмата „Еразъм+“ има три основни цели: две трети от бюджета са предназначени за възможности за обучение на отделни лица в чужбина, в рамките на ЕС и извън него; с останалите средства ще се подпомагат партньорства между образователни институции, младежки организации, предприятия, местни и регионални органи и НПО, както и реформи, с които се цели модернизиране на образованието и обучението, насърчаване на иновациите и предприемачеството и повишаване на пригодността за пазара на труда.
В новата програма „Еразъм+“ се обединяват всички сега действащи програми на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта, в това число Програмата за учене през целия живот („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), програма „Младежта в действие“, както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави). Така за кандидатстващите за участие ще е по-лесно да се запознаят с предлаганите възможности, като са опростени и други елементи, което също ще улесни достъпа до програмите.
В „Еразъм+“ за пръв път е предвиден бюджетен ред за спорта. Така в седемгодишен период по програмата ще бъдат отпуснати около 265 милиона евро за развиване на европейското измерение в спорта, като ще се способства за справянето с трансграничните заплахи за спорта, като уговарянето на изхода от спортни състезания и допинга. Програмата също така ще подпомага транснационални проекти, в които участват организации в областта на масовия спорт и с които се насърчават например доброто управление, социалното приобщаване, двойните кариери и физическата активност за всички.
„Еразъм+“ стартира в момент, в който близо шест милиона младежи в ЕС са без работа, като равнищата на младежка безработица в Испания и Гърция са над 50 %. Същевременно има над 2 милиона свободни работни места, като една трета от работодателите съобщават, че срещат трудности при намирането на служители с необходимите умения. Това показва, че в Европа е налице значително несъответствие между търсените и предлаганите умения на пазара на труда. „Еразъм+“ ще бъде средство за преодоляване на това несъответствие, като по линия на програмата ще се предоставят възможности за образование, обучение и придобиване на опит в чужбина.
Следващи стъпки
Предложението бе прието от Европейския парламент. Очаква се Съветът на министрите (държавите членки) да го приеме в рамките на идния месец. Програма „Еразъм+“ ще стартира през януари 2014 г.=
Уебсайт на „Еразъм +“: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
Настоящата публикация е по проект «Европа Директно - Кюстендил»,
реализиращ се  с финансиране от читалище «Братство 1869»  и Европейския съюз

 
Партньори