Начало От региона Новини Станция за измерване качеството на въздуха ще бъде поставена по проект “За чист въздух в Кюстендил“
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Станция за измерване качеството на въздуха ще бъде поставена по проект “За чист въздух в Кюстендил“

Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации(АСОРИ), Община Кюстендил и Норвежкият университет по земеделие и развитие на селските райони ще активизират граждани в борбата с мръсния въздух.

Проектът „За чист въздух в Кюстендил“ е насочен към повишаване на гражданската активност, стимулиране на инициативността и доброволчеството, промяна в моделите на поведение на гражданите на община Кюстендил за подобряване качеството на атмосферния въздух.

АСОРИ и община Кюстендил започват работа по проект „За чист въздух Кюстендил”, финансиран от ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ - БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021, с общ размер на финансирането 70,027.17 евро.  Проектът цели повишаване на ангажираността на гражданите за опазване на околната среда и е със срок на изпълнение до 30.08.2021 г. На пресконференция днес, зам.-кметът на общинаа Кюстендил - Радмила Рангелова, заедно с представители на АСОРИ, дадоха началото на изпълнението на проекта.

Сред дейностите към проекта са изграждане на еко-профил на община Кюстендил, провеждане на информационно-образователна кампания и организирането на “Международен Еко форум“ в града. Една от целите е номинирането на Кюстендил на Международния конкурс за Еко община. Ще бъде създаден и така наречения “Зелен съвет“, като членове ще бъдат представители на неправителствени организации, представители на бизнеса и различни институции в общината, хора с идеи, които работят активно за подобряване качеството на въздуха. В рамките на изпълнението на проекта ще бъде закупена и “Сензорна станция за измерването на качеството на въздуха“, която измерва в реално време и ще остане в Кюстендил и след приключването на проекта.

Основната цел на проекта е изграждане на партньорства между институции, бизнес, училища играждани за съвместни инициативи, с цел подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ). Същевременно, проектът е фокусиран върху промяна на нагласите на гражданите и разпознаване на личната отговорност и принос за опазване на КАВ в община Кюстендил. Ключово е участието на Норвежкия университет по земеделие и развитие на селските райони, който ще спомогне за адаптиране на норвежкия опит в устойчивото развитие на местните общности, чрез активно включване на гражданите.

От изключителна важност е участието на гражданите на общината, в процеса на формулиране и прилагане на политиките по опазване на околната среда. За да се постигне максимална ефективност на този процес са предвидени мерки за промяна на потребителските навици, спрямо ползването на твърди горива за отопление, водещи до замърсяване на въздуха с финни прахови частици (ФПЧ) и предизвикващи сериозни респираторни заболявания.

Кюстендил е сред общините, които продължават да отчитат твърде високо замърсяване на въздуха. Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата често са повече от двойно по-високи,спрямо средните за страната, което се отразява на околната среда, засяга ежедневието и здравето на хората. Основните фактори за замърсяването са отоплението на твърдо и течно гориво, транспортът и котловинният характер на релефа.

Това е вторият прект на АСОРИ, свързан с насърчаване на гражданското участие при разработване и изпълнение на общинските политики за опазване на околната среда. Към настоящия момент, сдружението си партнира успешно и с община Видин по тези теми. Освен в сферата на екологията, асоциацията работи активно и в областта на регионалното развитие, гражданското общество, дигиталната грамотност, изкуството и културата.

 
Партньори